MÉ ČLÁNKY

 • Dar jako bezúplatný příjem

  Dar jako bezúplatný příjem

  Na rozdíl od úplatného převedení vlastnického práva dle kupní smlouvy se v případě darování neplatí daň z nabytí nemovitostí. Nicméně obdarovaný je povinen předmětný dar uvést v daňovém přiznání k dani z příjmů jako bezúplatný příjem dle ust. § 10 odst. 1), písm. n) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V případě, že […]

 • Katastr nemovitostí po 1.1.2014

  Katastr nemovitostí po 1.1.2014

  Od 1. 1. 2014 upravuje problematiku katastru nemovitostí nový katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.), který nahrazuje a sjednocuje dosavadní právní úpravu obsaženou jednak v zákoně o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a dále v zákoně o katastru nemovitostí České republiky. Spolu s katastrálním zákonem byla přijata i nová katastrální vyhláška (č. 357/2013 […]

 • Zásada superficies solo cedit

  Zásada superficies solo cedit

  Zásada superficiessolo cedit (povrch ustupuje půdě) pochází z římského práva, která je promítnuta v ustanovení § 506 odst. 1 NOZ, dle kterého je součástí pozemku prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Vzhledem z této […]

 • Nemovitosti

  Nemovitosti

  Nemovité věci upravuje nový občanský zákoník následovně: „Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samotným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Do kategorie nemovitých věci patří následující:Pozemky jako část zemského povrchu nějakým způsobem ohraničená, obvykle vlastnickou hranicí, nicméně může jít i o hranici držby. […]

Mé další webové stránky