Bytová družstva

Bytové družstvo upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („ZOK“), a to konkrétně v ustanoveních § 727 až 757. Bytové družstvo je právnickou osobou, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Ostatní činnosti či podnikání, které zákon bytovému družstvu dovoluje, může bytové družstvo vykonávat pouze za předpokladu, že tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů a současně, že tato činnost má ve vztahu k uspokojování bytových potřeb členů a ke správě domů pouze doplňkový nebo vedlejší charakter.

Družstevní byt a družstevní nebytový prostor

Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem se tedy rozumí byt nebo nebytový prostor, který se nachází v budově ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva nebo který poskytlo družstvo do nájmu svému členovi. Další podmínkou je, že jde o byt, na jehož pořízení (resp. na pořízení domu, v němž se byt nachází) se člen nebo jeho právní předchůdce podílel členským vkladem.

Orgány bytového družstva

1.     Členská schůze:

Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Právo se členské schůze zúčastnit a hlasovat na ni mají všichni členové družstva. Každý člen (případně společní členové) mají při hlasování 1 hlas.

2.     Představenstvo:

Představenstvo je statutárním orgánem družstva, kterému přísluší vedení družstva, zastupování družstva navenek a plnění usnesení členské schůze. Představenstvo má minimálně tři členy a rozhoduje se většinou. Pokud je v družstvu méně než padesát členů, mohou stanovy určit, že se představenstvo nezřizuje s tím, že statutárním orgánem bude předseda družstva.

 3.     Kontrolní komise:

Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.V družstvu s méně než padesát členů se kontrolní komise zřizuje pouze, pokud tak určují stanovy. Není-li kontrolní komise zřízena, vykonává její působnost členská schůze.

4.     Jiné orgány zřízené stanovami.

V případě Vašeho zájmu o právní služby mi napište mail nebo mne kontaktujte osobně. Vaše dotazy rovněž zodpovím i prostřednictvím zprávy

Členství v bytovém družstvu

Členství v bytovém družstvu vzniká jedním z následujících způsobů:

1.     při založení bytového družstva,

2.     rozhodnutí bytového družstva o přijetí za člena,

3.     převodem nebo přechodem družstevního podílu.

Členství v bytovém družstvu vzniká na dobu neurčitou. Se vznikem členství v bytovém družstvu vzniká členovi především právo na uzavření nájemní smlouvy či přímo dochází rovnou k převodu nájmu družstevního bytu s nájemným zahrnující pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva při správě družstevních bytů včetně oprav, modernizace a rekonstrukce domů. Mezi další práva členů patří zejména právo volit a být volen do orgánů bytového družstva;právo účastnit se řízení a rozhodování v bytovém družstvu.

Společné členství manželů v bytovém družstvu

Podle zákona o obchodních korporacích bude vznik i zánik společného členství manželů spojen výlučně s manželským majetkovým právem dle občanského zákoníku. Nabytí družstevního podílu v bytovém družstvu zakládá společné členství manželů v družstvu, je-li družstevní podíl ve společném jmění manželů. Družstevní podíl není součástí společného jmění, pokud jej jeden z manželů nabyl způsobem zakládajícím jeho výlučné vlastnictví. Společné členství je členstvím jediným, manželé jako společní členové mají zásadně jeden hlas.

Povinnosti a práva spojená s družstevním podílem ve společném jmění náleží oběma manželům společně a nerozdílně. Z právních jednání týkajících se družstevního podílu ve společném jmění jsou manželé zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně.Zánik společného členství manželů v bytovém družstvu je v první řadě vázán na vypořádání společného jmění manželů, ke kterému může dojít dohodou nebo rozhodnutím soudu. Nepostačuje tedy pouze zánik společného jmění manželů (příp. jeho zrušení či zúžení).

Převod družstevního podílu v bytovém družstvu

Družstevnípodíl představuje majetkovou hodnotu v podobě veškerých práv a povinnosti v bytovém družstvu. Zákon o obchodních korporacích nestanoví žádné zvláštní náležitosti smlouvy o převodu družstevního podílu, zachovává neomezenou a volnou převoditelnost družstevního podílu. Převoditelnost nelze omezit či vyloučit (pouze) ve vztahu k osobě splňující podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva.Při stanovení jiných podmínek musí bytové družstva dbát, aby podmínky nebyly diskriminační.Nově pak zákon zakotvuje, že převod družstevního podílu zahrnuje také převod všech práv a povinností, včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a naopak. Případné dluhy převodce vůči družstvu tak nově může družstvo uplatňovat vůči nabyvateli členství. Případní zájemci o nabytí družstevního podílu by si měli vždy předem ověřit u bytového družstva ověřit bezdlužnost převodce vůči družstvu spojené s nájmem družstevního bytu.

V případě, že převádějící člen ještě není nájemcem družstevního bytu, ale svědčí mu právo na uzavření nájemní smlouvy, převádí v rámci převodu družstevního podílu toto právo. Pokud je převádějící člen již nájemcem družstevního bytu, převádí se v rámci převodu družstevního podílu přímo tento nájem včetně všech práv a povinností souvisejících s nájmem družstevního bytu.Právní účinky smlouvy o převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení této smlouvy družstvu, ledaže smlouva určí účinky později.

Přechod družstevního podílu v bytovém družstvu

K přechodu členského podílu v bytovém družstvu dochází v případě úmrtí člena. Družstevní podíl tak přechází na dědice společně s nájem družstevního bytu či právem na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází ze zákona na pozůstalého manžela; k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví. V případě, že si dědic nepřeje nabýt členství v bytovém družstvu, musíve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se stal dědicem, svou účast v družstvu vypovědět, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpovědní doba činí tři měsíce a v průběhu této doby nepřísluší dědici právo podílet se na činnosti družstva.

KDE MNE NAJDETE


Kancelář v Praze – Smíchov


 vedle ÚMČ Prahy 5-Smíchov

Metro -B- stanice Anděl, Tram. Zborovská

Nám. 14. října 1307/2,  Praha 5-Smíchov

 

Tel: + 420 725 510 845

Advokat@Lamacz.eu 

www.aksmichov.cz

Kancelář ve Staré Boleslavi


 vedle MÚ Brandýs n. L. – Stará Boleslav

vchod z Mariánského náměstí,

Mělnická 2, Stará Boleslav

 

Tel: + 420 725 510 845

Advokat@Lamacz.eu 

www.akboleslav.cz

Mé další webové stránky